WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW
ZAKŁADU HYDROGEOLOGII PODSTAWOWEJ

Według autora

Rok: 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |


ROK 1994

 


1) Ciężkowski W., Dendewicz A., Kryza H., Kryza J.; 1994: Problemy gospodarowania wodami podziemnymi na południowo-zachodnich pograniczach Polski. Mat. konfer. I Symp. Nauk.-Techn. pt.:"Bilansowanie zasobów wodnych w dorzeczu Odry". Zesz. Nauk. Akad. Roln. we Wrocławiu; nr 248; seria V Konferencje; str.55-59; tab.1; ryc.1. Wyd. Akad. Roln. Wrocław.

2) Dziedzic P., Kryza J., Tarka R.; 1994: Komputerowa wersja oceny warunków hydrogeologicznych zasobów wód podziemnych i ich ochrony dla obszaru województwa opolskiego. Mat. I Konf. Środowiskowej „Komputerowe wspomaganie badań naukowych". Wrocław, s. 251-256, ryc. 3.

3) Fiszer J., Kryza J.; 1994: Wpływ eksploatacji na otoczenie kopalni w aspekcie ochrony powierzchni i środowiska. Mat. Semin. "Geotechniczne i hydrogeologiczne uwarunkowania eksploatacji KWB Turów"; str.8; Karpacz.

4) Kryza J., Dziedzic P., Tarka R., Wilczyński R.; 1994: Zanieczyszczenie studni gospodarskich. Aura nr 9; str.13-16; tab.2; ryc.3. Kraków.

5) Kryza H., Kryza J., Marszałek H.; 1994: Zanieczyszczenie wód Karkonoszy. W: Karkonoskie Badania Ekologiczne. II Konferencja.; str.97-123; tab.1; ryc.11; Ofic. Wyd. Inst. Ekol. PAN. Dziekanów Leśny.

6) Kryza J., Mielniczyk M., Staśko S.; 1994: Budowa geologiczna i wody podziemne okolic Wrocławia. Środowisko Wrocławia.; str.31-40; tab.1; ryc.7; Informator`94. Wrocław.

7) Staśko S.; 1994: Groundwater age and source areas in Polish Sudetes base on H3, H2 and O18 data. Isotope Workshop II. International Isotope Society; Wrocław University; str.140-143; fig.1; tab.1. Wrocław.

8) Staśko S., Tarka R.; 1994: Obliczanie zasobó wód podziemnych w obszarach górskich na przykładzie badań w wybranych zlewniach Sudetów. Mat. konf. I Symp. Nauk.-Techn. pt.:"Bilansowanie zasobów wodnych w dorzeczu Odry". Zesz. Nauk. Akad. Roln. we Wrocławiu; nr248; seria V Konferencje; str.279-285; tab.3; ryc.2. Wrocław.

9) Staśko S., Tarka R.; 1994: Hard rocks hydraulic parameters base on long-term fields experiment in Polish Sudetes. "Extended abstracts volume" Workshop on hard rock hydrogeology of the Bohemian Massif, Prague, s. 2, tab. 2.

10) Staśko S., Tarka R.; 1994: Some examples of acidification in Polish Sudetes. Internationales Symposium "Grundwasserversauerung durch atmospharische Deposition. Ursachen - Auswirkungen - Sanierungsstrategien", Bayreuth, s. 1.

11) Tarka R., Tarka Z.;1994: Wody podziemne - uporządkowanie niektórych pojęć. Geografia w szkole; nr 3; str.148-152; tab.2; ryc.4. Wyd. Szkolne i Pedagog. Warszawa.


ROK 1995


1) Dendewicz A., Grzegorczyk K., Kłapciński J., Krawczyk J., Kryza J., 1995, Hydrogeologiczne uwarunkowania zaopatrzenia w Wrocławia w wody podziemne. Rocznik PTG Przewodnik LXVI Zjazdu PTG, Wrocław, . str. 155-180, ryc. 10. Engl. Summary.

2) Dziedzic P., Staśko S., Schoonen M., 1995, A particle tracking study of the peconic River Watershed, Long Island, NY.Mem. Geology of Long Island and metropolitan New York. SUNY Stony Brook. pp. 31-38, fig. 5.

3) Fistek J., Staśko S., Zieliński W., 1995, Wody podziemne bloku przedsudeckiego. Annales Societas Geologorum Poloniae. Materiały Konfer.Geologia i ochrona bloku przedsudeckiego, Wrocław , str. 255-271, tab. 3, ryc. 4.

4) Kryza H., Kryza J., Limisiewicz P., Poprawski L., Staśko S., Tarka R., 1995, Warunki hydrogeologiczne w rejonie zbiornika retencyjnego "Mietków' w dorzeczu Bystrzycy i ich zmiany pod wpływem antropopresji. Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Geol.-Miner. XXXV, Wrocław, str. 105, tab. 24, ryc. 30, fot. 10, poz.lit. 48.

5) Kryza H., Kryza J., Marszałek H., 1995, Hydrogeochemia środowiska wodnego Karkonoszy. W tomie: Problemy ekologiczne wysokogórskiej części Karkonoszy. Ofic.Wyd.Inst.Ekologii PAN, Dziekanów Leśny, str. 35-50, tab. 7, ryc. 7.

6) Kryza J., 1995, Wody podziemne i problemy ochrony środowiska bloku przedsudeckiego. Rocznik PTG Przewodnik LXVI Zjazdu PTG, Wrocław, str. 41-57, ryc. 4, Engl. Summary.

7) Kryza J., Krzyśków T., 1995, Aktualny stan i perspektywy stref ochronnych ujęć i głównych zbiorników wód podziemnych na obszarze RZGW Wrocław. Mat. XI Sympozjum Częstochowa, str. 56-63, tab. 3.

8) Kryza J., Staśko., 1995, Ekologiczne źródła wody pitnej i energii cieplnej wód podziemnych dla Dolnego Śląska. Mat.Sesji nt. "Rola geologii w sozologicznym zagospodarowaniu zasobów naturalnych Ziemi, Wrocław, str. 39-45.

9) Staśko S., Tarka R., 1995, Przewodność hydrauliczna skał krystalicznych bloku przedsudeckiego. Przegląd Geologiczny nr 9, str. 767-771.

10) Staśko S., Tarka R., 1995, Some example of groundwater acidification in the Polish Sudetes. Informationsberichte des Beyerischen Landesamtes fr Wasserwitschaft. Zeszyt 3/95, Monachium, pp. 329-332, fig. 2, tab. 1.

11) Tarka R., 1995, Optymalizacja pomiarów hydrogeologicznych w wyznaczaniu odpływu podziemnego metodą źródeł reprezentatywnych. Gospodarka wodna nr 2, str. 27-30, tab. 3, ryc. 4.

12) Tarka R., 1995, Sezonowa zmienność zasilania wód podziemnych na obszarze Masywu Śnieżnika. W tomie: Współczesne problemy hydrogeologii, t.VII, Kraków, str. 461-466, tab. 5, ryc. 1.

13) Tarka R., Tarka Z., 1995, Konspekt lekcji "Wodo... jesteś życiem". Geografia w Szkole nr 3, Wyd.Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, str. 767-771, tab. 2, ryc. 5.

14) Tarka R., Staśko S., 1995, Statystyczna analiza zmian współczynnika filtracji w utworach węglanowych triasu opolskiego. Materiały XIX Sympozjum Naukowego "Zastosowanie metod matematycznych i informatyki w geologii". Kraków, pp. 74-77, ryc. 1.


ROK 1996


1) Bocheńska T., Brodzki A. K., Woronow A. N., Kozłowa E. W., Kryza J., Poprawski L., Staśko S., 1996; Słownik hydro-ekologiczny. Wyd. Uniwersytetu St.Petersburskiego, s. 159.

2) Bocheńska T., Marszałek H., Staśko S., 1996; Hard rocks of Sudety Mts. as a groundwater collector and its vulnerability. Mat.konf. II Workshop on Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif - Borowice 18-20 wrzesnia 1996. Wrocław. s.5.

3) Ciężkowski W., Kryza H., Kryza J., Marszałek H., Poprawski L., Staśko S., 1996; Field Trip Guide. Mat.konf. II Workshop on Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif - Borowice 18-20 wrzesnia 1996. Wrocław. s.29, ryc.11, fot. 4, tab.6, bibl.18.

4) Ciężkowski W., Kryza J., 1996; Oxygen and Hydrogen Isotopic Composition in Fresh Groundwater of Sudety Mts. Mat.konf. II Workshop on Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif - Borowice 18-20 wrzesnia 1996. Wrocław. s.2., ryc.1, tab.1.

5) Kryza H., 1996; Groundwater Runoff from Hard Rocks and its Anthropogenic Endangering. Mat.konf. II Workshop on Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif - Borowice 18-20 wrzesnia 1996. Wrocław. s.1.

6) Kryza H., Kryza J., Krzyśków T., 1996; Baza danych hydrogeologicznych. Parametr dla zlewni Małej Panwi i Nysy Kłodzkiej. Mat. Konfer. "Odra 1996. Problemy oczyszczania ścieków i ochrony wód w dorzeczu Odry, s.2.

7) Kryza H., Kryza J., Marszałek H., 1996; Impact of Acidification on Groundwater Chemistry in Granitic Massif of the Karkonosze Mts. Mat.konf. II Workshop on Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif - Borowice 18-20 wrzesnia 1996. Wrocław.s.3, tab.1.

8) Kryza H., Kryza J., Mądrala M., 1996; Groundwater Runoff Time Changes in selected Water Basins of Sudety Mts. - a Case Study. Mat.konf. II Workshop on Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif - Borowice 18-20 wrzesnia 1996. Wrocław. s.3, ryc.2, tab.2.

9) Kryza H., Mądrala D., Mądrala M., 1996; Retencja gruntowa w obszarach górskich na przykładzie zlewni Złotnej w Sudetach. Acta Universitatis Wratislaviensis No 1767. Prace Geologiczno-Mineralogiczne XLVIII, Wrocław, 1995, s.14, ryc.7, tab.3 (artykuł ukazał sie na początku 1996 r. z datą 1995).

10) Kryza J., 1996; Zasoby dyspozycyjne, strategia ich ujmowania oraz problemy zagrożenia i ochrony wód podziemnych zbiornika triasowego Opole-Zawadzkie. mat. Konf. "Trias Opolski". Opole. s.1-39, ryc.11.

11) Kryza J., 1996; Critical review of analysis groundwater discharge in the Coastal Zones of the Great Lakes and Internal Seas - Cases Study in US and Poland. Working Document for the International Symposium on Groundwater Discharges to the Coastal Zone, s.39

12) Kryza J., Kryza H., 1996; Renewal Rate of Groundwater in Sudety Mts. - its Disposable and Exploited Resources. Mat.konf. II Workshop on Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif - Borowice 18-20 wrzesnia 1996. Wrocław. s.2, tab.3.

13) Staśko S., 1996; Groundwater acidification in Sudety Mountains (SW Poland). Proc. III Intern. Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe. Florida. s.1.

14) Staśko S., 1996; Hard rock groundwater system its vulnerability and sustainability. Mat.konf. II Workshop on Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif - Borowice 18-20 wrzesnia 1996. Wrocław. s.1.

15) Staśko S., 1996; Wody podziemne w skałach krystalicznych na podstawie badań wybranych obszarów Sudetów polskich. Wyd. Uniwer. Wrocł., Prace Geologiczno-Mineralogiczne LIII, Wrocław, s.86, ryc.23, tab.28.

16) Staśko S., Chrząstek J., van den Boomen R., 1996; Dutchflow - komputerowy program symulacji przepływu nieustalonego wód powierzchniowych i zmian jakości. Mat. Konf. "Woda dla rolnictwa", NOT Piła, s.36-45, ryc.5, tab.1.

17) Staśko S., Tarka R., 1996; Hydraulic parameters of hard rock based in long-term field experiment in the Polish Sudetes. Acta Universitatis Carolinae, Geologia 40, Praha, s.167-178, tab.4.

18) Tarka R., 1996; Hydrogeological parameters of hard-rock massif's surficial deposits. Mat.konf. II Workshop on Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif - Borowice 18-20 wrzesnia 1996. Wrocław. s.3, tab.2, bibl.2.

19) Tarka R., 1996; Obserwacje odpływu podpowierzchniowego na obszarze Masywu Śnieżnika. Mat. Konf. "Problemy hydrogeologiczne SW Polski". Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław, s. 211-217, ryc. 4.


ROK 1997


1) Bocheńska T., Marszałek H., Staśko S., 1997; Hard rocks of Sudety Mts. As a groundwater collector and its vulnerability, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2052 Hydrogeology, Wyd. Uniw. Wroc., Wrocław, ryc.1, tab.1, poz.lit.11.

2) Ciężkowski W., Kryza H., Kryza J., Pulina M., Řehak J., Staśko S., Tarka R., 1997; Rozdz.9 - Wody podziemne i wpływ czynników antropogenicznych na ich zasoby i jakość. W: „Masyw Śnieżnika - zmiany w środowisku przyrodniczym" (red. Jahn A., Kozłowski S., Pulina M.), Polska Agencja Ekologiczna, Wyd. PAE, Warszawa, s.147-167, ryc.13, tab.5.

3) Ciężkowski W., Kryza H., Kryza J., Řehak J., 1997; Mapa hydrogeologiczna Masywu Śnieżnika. Skala 1:50 000. W: „Masyw Śnieżnika - zmiany w środowisku przyrodniczym" (red. Jahn A., Kozłowski S., Pulina M.), Polska Agencja Ekologiczna, Wyd PAE, Warszawa.

4) Ciężkowski W., Krawczyk W., Kryza H., Kryza J., Řehak J., 1997; Mapa hydrochemiczna Masywu Śnieżnika. Skala 1:50 000. W: „Masyw Śnieżnika - zmiany w środowisku przyrodniczym" (red. Jahn A., Kozłowski S., Pulina M.), Polska Agencja Ekologiczna, Wyd PAE, Warszawa.

6) Kryza H., 1997; Groundwater Runoff from Hard Rocks and its Anthropogenic Endangering, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2052 Hydrogeology, Wyd. Uniw. Wroc., Wrocław, ryc.4, tab.3, poz.lit.6

7) Kryza H., Kryza J., 1997; Mapa hydrogeologiczna (1:500 000). W: „Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego" (red. Pawlak W.), Wyd.Uniw.Wroc., Wrocław.

8) Kryza H., Kryza J., Marszałek H., 1997; Impact of Acidification on Groundwater Chemistry in Granitic Massif of the karkonosze Mts. (SW Poland), Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2052 Hydrogeology, Wyd. Uniw. Wroc., Wrocław, ryc.5, tab.4, poz.lit.5.

9) Kryza H., Kryza J. (red.), Marszałek H., Poprawski L., Staśko S., Ciężkowski W., 1997; Groundwater of the Karkonosze Mts. - Aquifer Properties, Resources and Water Contamination, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2052 Hydrogeology, Wyd. Uniw. Wroc., Wrocław, ryc.10, tab.5, poz.lit.22.

10) Kryza H., Kryza J., Mądrala M., 1997; Groundwater Runoff Time Changes in Selected Water basins of Sudety Mts. - a Case Study, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2052 Hydrogeology, Wyd. Uniw. Wroc., Wrocław, ryc.5, tab.4, poz.lit.5.

11) Kryza J., Kryza H., 1997; Renewal Rate of Groundwater in Sudety Mts. - its Disposable and Exploited Resources, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2052 Hydrogeology, Wyd. Uniw. Wroc., Wrocław, ryc.1, tab.3, poz.lit.5.

12) Staśko S., 1997; Groundwater in hard rock its vulnerability and sustainability, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2052 Hydrogeology, Wyd. Uniw. Wroc., Wrocław, tab.2, poz.lit. 14.

13) Staśko S., 1997; Groundwater acidification in Sudety Mountains (SW Poland), Proc. III Intern. Symposium and Exibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, Florida, s.97-99, ryc.1, tab.1, poz.lit.6.

14) Staśko S., 1997; Zawodnienie skał krystalicznych Sudetów - zasoby, stopień ich rozpoznania i możliwości wykorzystania, W tomie: „Współczesne problemy hydrogeologii", t.VIII, 4-6 września 1997, Kiekrz k/Poznania, Wyd. WIND, Wrocław, s.103-105, poz.lit.24.

15) Staśko S., Tarka R., 1997: Baseflow recession analysis and ground water resources evaluation - hard rocks case. Workshop on hard rock hydrogeology, Iberian subgroup. Miraflores d la Sierra (Madrid), s. 6, tab. 1, fig. 4.

16) Tarka R., 1997; Zasilanie wód podziemnych w górskich masywach krystalicznych na przykładzie masywu Śnieżnika w Sudetach, Acta Univ. Wrat., Prace Geol.-Miner. nr LVI, Wrocław, s.66, tab.32, ryc.37.

17) Tarka R., 1997; Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych na wybranych przykładach z obszaru Sudetów Zachodnich i na ich przedpolu na tle warunków opadowych, W tomie: „Współczesne problemy hydrogeologii", t.VIII, 4-6 września 1997, Kiekrz k/Poznania, Wyd. WIND, Wrocław, s.393-396, ryc.3, tab.3, poz.lit.5.


ROK 1998


1) Kościański R., Kryza H., Kryza J., 1998: Establishment of the regional monitoring programm for the Main Groundwater Reservoire No 333 "Opole - Zawadzkie". W: Abstracts book. International Odra Research Conference. Kraków 16-19 June, 1998, s. 87-89.

2) Kryza H., Kozłowski J., 1998: Odpływ podziemny w zlewni Kleśnicy w masywie Śnieżnika. Acta Univ. Wrat., Prace Geol.-Mineral., Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław, s. ..., rys. 7, tab. 6, poz. lit. 17.

3) Kryza J., Poprawski L., Staśko S., 1998: Systemy zaopatrzenia w wodę pitną miasta Wrocławia. Mat. Konf. Nauk.-Techn. "Źródła wody dla Wrocławia oraz współczesne tendencje w zakresie systemów ujęć i oczyszczania wody", Wrocław 25 czerwca 1998, W: Górnictwo Odkrywkowe XL, s. 28-37, poz. lit. 16.

4) Staśko S., 1998: Ground water resources evaluation – case study based on long term observation . 1998 Munchen Geologische Hefte. Reihne B: Angewandte Geologie, s. 49-53, rys. 2, tab. 2., poz. lit. 9

5) Staśko S., Koślacz R., 1998: Przyrodniczo-ekonomiczne czynniki rozwoju gospodarczego doliny Odry - diagnoza. W: Problemy Oczyszczania Ścieków i Ochrony Wód w Dorzeczu Odry. RZGW. Wrocław. str 413-421. ryc.1.

6) Staśko S., Tarka R., 1998: Zmiany w środowisku wodnym kopalni barytu "Boguszów Gorce“, Prace Nauk. Uniw. Śląskiego nr 1718, Katowice 1998, s. 196-206, rys. 5, tab. 1, poz. lit. 11

7) Tarka R., 1998: Geological structure of tideland area of Odra River and its influence on the disurptions formation during flood-time in July 1997 on example of Wrocław district. I International Odra Research Conference. Abstracts Books. Kraków 1998. s. 146-148, fig. 1.

8) Tarka R., 1998: Wodonośność utworów kredy w synklinorium północnosudeckim. "Technika Poszukiwań Geologicznych", 1998, nr 5 - 6, s. 29-38, tab. 3, ryc. 10, poz. lit. 17.


ROK 1999


1) Kościański R., Kryza H., Kryza J.; 1999: Gospodarowanie i zarządzanie zasobami wód podziemnych zbiornika triasowego GZWP-333. II Konferencja „Trias Opolski" Opole - Turawa 1999, Wyd. NOT, Opole, str. 1-19

2) Kościański R., Kryza H., Kryza J., Zawadzka E.;1999: Raport końcowy z realizacji projektu „Gospodarowanie i zarządzanie zasobami wód podziemnych regionu opolskiego. Problemy monitorowania i zarządzania zasobami Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 333 w regionie opolskim. Wyd. NOT Opole, str. 3-81, ryc. 23, tab. 13, poz. bibl. 33

3) Kryza H., Kryza J., Kościański R.; 1999: Monitoring regionalny wód podziemnych zbiornika triasowego GZWP-333. II Konferencja „Trias Opolski", Opole-Turawa 1999, Wyd. NOT, Opole, str. 21-40, ryc. 5, tab. 3, poz. bibl. 20

4) Kryza J.; 1999: Trwałość, wartość i przydatność zasobów wód GZWP Opole-Zawadzkie. II Konferencja „Trias Opolski", Opole-Turawa 1999, Wyd. NOT, Opole, str. 103-120, ryc. 2, poz. bibl. 35

5) Kryza J., Kryza H., Kościański R.;1999: Szacowanie ryzyka zagrożenia i ochrona zasobów wodnych GZWP Opole-Zawadzkie. II Konferencja „Trias Opolski", Opole-Turawa 1999, Wyd. NOT, Opole, str. 41-85, ryc. 5, tab. 3, poz. bibl. 27

6) Krzyśków T., Kryza H., Kryza J., Kościański R., Zawadzka E.; 1999 Projekt systemu regionalnego monitoringu wód podziemnych zlewni górnej Odry oraz Nysy Kłodzkiej i Stobrawy. II Konferencja „Trias Opolski", Opole-Turawa 1999, Wyd. NOT, Opole, str. 149-184, ryc. 3, tab. 4, poz. bibl. 35

7) Mikołajewicz K., Kościański R., Kryza J., Kryza H.; 1999: Wdrożenie i wykorzystanie komputerowej bazy danych hydrogeologicznych GZWP Opole-Zawadzkie. II Konferencja „Trias Opolski", Opole-Turawa 1999, Wyd. NOT, Opole, str. 87-102, ryc. 6, poz. bibl. 13

8) Staśko S., Szymańska H., Łyszczak M., Koślacz R., Cardamone M.A., van Slobbe E.; 1999: System wodny Odry i instytucje jej dorzecza . IMS Sp.z.oo. 1999, Wrocław str. 1-171, ryc. 17, tab. 27, map 7, poz. bibl. 80

9) Staśko S.; 1999: Wyniki hydrogeologicznych badań skał krystalicznych w Sudetach. Współczesne Problemy Hydrogeologii t. IX. 1999, Wyd. PIG Warszawa. str. 337-342, ryc. 1, tab. 1.

10) Tarka R.; 1999: Hydrologia, przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych i terenowych. Wyd. OCEAN, Wrocław.


ROK 2000


1) Kryza J., Staśko S.; 2000: Groundwater Flow Rate and Contaminant Migration in Fissure - Karstic Aquifer of Opole Triassic System Due to Man Activity, Environmental Geology. 39 no 3/4 pp 384-389

2) Staśko S., ; 2000: Występowanie wód podziemnych a tektonika w masywie Ślęzy. W: Tektonika ofiolitu Ślęży i jej wpływ na rozmieszczenie niektórych złóż mineralnych i wód gruntowych . Wrocław s.80-86

3) Staśko S.; 2000: XIII Międzynarodowa Konferencja - Metody Numeryczne w Badaniach Zasobów Wodnych – Calgary. Przegląd Geologiczny vol. 48, nr 9 s. 763

4) Tarka R., Bereśniewicz D.; 2000: Wpływ tektoniki na występowanie i przepływ wód podziemnych na obszarze kredy sudeckiej. Streszczenia referatów z. 2. OCEAN, Wrocław

5) Voronov A.N. Kryza J. (redakcja naukowa), Bocheńska T., Kozłova E.V., Kryza J., Poprawski L., Shvarts A.A., Staśko S., Vinograd N.A., Voronov A.N ; 2000: Słownik ekologiczno-hydrogeologiczny. Jęz. rosyjski, polski i angielski. Wydawnictwo Uniwersytetu w Sankt Petersburgu. Str.200. Sankt Petersburg

5) Bartodziej G., Kryza J. , Jarzębowski A. ; 2000: Modelowanie gospodarki wodnej rejonu Strzelec Opolskich. Materiały Konferencyjne. IV Międzynarodowa Konferencja „Zaopatrzenie w wodę , jakość i ochrona wód”. Pol. Zrzesz. Inżyn. I Techn. Sanit. Kralów , Poznań. Str. 757-770. Rys.6. Poz. Bibl. 30. Engl. Abstr.

6) Grzegorczyk K., Krawczyk J. , Kryza H., Kryza J., Krzyśków T., Mądrala D. ; 2000: Problematyka dokumentowania zasobów wód podziemnych pogranicza Polski i Czech w rejonach : Kudowa Zdr - Police, Krzeszów - Adrśpach i zlewni górnej Ścinawki. Materiały VI Konferencji Problemy oczyszczania ścieków i ochrony wód w dorzeczu Odry. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Str.8. Engl. Abstr.

7) Kościański R., Kryza H., Kryza J. ; 2000: Cel, zadania i wstępne wyniki projektu "Zarządzanie zasobami wodnymi w rejonie Strzelec Opolskich”. Materiały VI Konferencji Problemy oczyszczania ścieków i ochrony wód w dorzeczu Odry. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Str.9. Rys. 3. Engl. Abstr.

8) Kryza H., Kryza J.; 2000: Strefy ochronne ujęć wody i GZWP nr 333 (trias opolski). Materiały na XIII sympozjum naukowo-techniczne pt. „Problemy eksploatacji ujęć wód podziemnych”. Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej. Częstochowa 6 – 7 kwietnia 2000 r. Str.15, rys.1, poz. bibl. 33


ROK 2001


1) Ciężkowski W., Filbier P., Fiszer J., Przylibski T.A., Staśko S., Wojtkowiak A.; 2001: Przykładowe problemy hydrogeologiczne Polski południowo-zachodniej. Współczesne Problemy Hydrogeologii, t. X. Wrocław ,Str. 515-529 Rys.6 tab.1

 2) Kryza J., Popow A., Gotowała R.; 2001: Numeryczna ocena wpływu zbiorników „Kozielno” i „Topola” na wody podziemne w dolinie Nysy Kłodzkiej. Współczesne Problemy Hydrogeologii T.X.Sudety. Oficyna Wydawnicza. Wrocław. 2001. Str. 11.

3) Kryza J. ; 2001: Model numeryczny triasu opolskiego. . Współczesne Problemy Hydrogeologii T.X. Sudety. Oficyna Wydawnicza. Wrocław. str. 15.

4) Kryza H., Kryza J.; 2001: Zanieczyszczenie wód podziemnych triasu opolskiego. Współczesne Problemy Hydrogeologii X. . Oficyna Wydawnicza. Sudety. Wrocław. str.11

5) Kryza J., Kryza H.; 2001: Zagrożenie środowiska wodnego nie zlikwidowanymi otworami wiertniczymi Współczesne problemy hydrogeologii. T. X. Oficyna Wydawnicza Sudety. Wrocław. str.8

6) Kryza H., Kryza J., Kleśta W,. Mądrala D.; 2001: System monitoringu wód podziemnych w zlewni Górnej Odry. Współczesne Problemy Hydrogeologii Tom X. Oficyna Wydawnicza. Sudety. Wrocław. str.8

7) Kryza H., Kryza J.; 2001: Wpływ antropopresji na zmiany w strategii zaopatrzenia w wodę gminy Strzelce Opolskie Współczesne Problemy Hydrogeologii Tom X. Oficyna Wydawnicza. Sudety. Wrocław. str.8

8) Kryza H., Modelska M.; 2001: Jakość wód podziemnych w obszarze zasilania triasowego ujęcia „Grotowice” dla miasta Opola. Współczesne Problemy Hydrogeologii X. Tom 2. Oficyna Wyd. Sudety. Wrocław. str.3

9) Staśko S.; 2001: Warunki występowania i jakość wód podziemnych w Górach Bystrzyckich. Współczesne Problemy Hydrogeologii, t. X. Wrocław Str.89-97 Rys.1 tab.2 Bibl.12

10) Staśko S.; 2001: Dolny Śląsk , zasobny czy ubogi w wody podziemne ? Wyd. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Wrocław, str.157-164, rys.2. tab.1

11) Staśko S., Szczepanowski S.; 2001: Wartość współczynnika filtracji dla skał obszaru Masywu Śnieżnika na podstawie pomiarów szczelinowatości. Współczesne Problemy Hydrogeologii, t. X. Wrocław Str.263-270 Rys.2 tab.3 Bibl.8

12) Staśko S., Tarka R.; 2001: Dynamika zasilania wód podziemnych w obszarach górskich na przykładzie badań w Masywie Śnieżnika. Współczesne Problemy Hydrogeologii, t. X. Wrocław, Str.271-278 Rys.4 tab.5 Bibl.6

13) Staśko S., Tarka R.; 2001: Groundwater flow in fractured hard rocks based on field data from Sudety Mts., SW Poland, New approaches characterising groundwater flow vol. 2 , pp1069-1072. A. A. Balkema Publishers, Munich

14) Tarka R.: Wodonośność utworów kredy w Sudetach. Współczesne Problemy Hydrogeologii X. Tom 1. s.97-107 Oficyna Wyd. Sudety. Wrocław 2001.

15) Tarka R.: Rozbieżność w ocenie zasobów odnawialnych wód podziemnych a przepuszczalność skał strefy przypowierzchniowej. Współczesne Problemy Hydrogeologii X. Tom 1. s.279-287, Oficyna Wyd. Sudety. Wrocław 2001

16) Woronow A.N., Bocheńska T., Brodski A.K., Kozłowa E.L., Kryza J., Poprawski L. Szwarc A.A., Winograd N.A. Staśko S.; 2001: Słownik hydrogeologiczno- ekologiczny. Jęz. Rosyjski, polski i angielski. Wyd. Uniw. W Sankt Petersburgu. Sankt Petersburg. str.201

 


ROK 2002


1) Kryza H., Kryza J.; 2002: Nowe strategie projektowania ujęć wody. Mat na XIV sympozjum naukowo-techniczne pt. „Gospodarowanie zasobami wód podziemnych”. Problemy wykorzystywania wód podziemnych w gospodarce komunalnej. Częstochowa 94 – 104, rys.3, tab. 2, poz. bibl.12.

2) Olichwer T.; 2002: Zarys warunków hydrogeologicznych ze szczególnym uwzględnieniem odpływu podziemnego w metamorfiku Krowiarek (Masyw Lądka-Śnieżnika). Acta Universitatis Wratislaviensis No 2370, Prace Geologiczno-Mineralogiczne LXXII, str. 51-61, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

3) Pawlak R., Tarka R., Tarka Z.; 2002: Żyjemy na Ziemi. Program nauczania do przedmiotu „Geografia” dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum – zakres podstawowy. Wydawnictwo Edukacyjne WIKING, Wrocław; s. 40

4) Pawlak R., Tarka R., Tarka Z.; 2002: Geografia 1, Poznać i zrozumieć Ziemię. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum – zakres podstawowy. Wydawnictwo Edukacyjne WIKING, Wrocław; s. 184.

5) Pawlak R., Tarka R., Tarka Z.; 2002: Przewodnik dla nauczycieli do programu geografii „Żyjemy na Ziemi” dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum – zakres podstawowy. Wydawnictwo Edukacyjne WIKING, Wrocław; s. 64.

6) Przylibski T.A., Staśko S., Szczepanowski S., Modelska M., Dorda J. , Kozłowska B.; 2002: Wstępne wyniki badań koncentracji radu i radonu w wodach podziemnych i powierzchniowych górnej części zlewni Kamienicy (masyw Śnieżnika, Sudety), PG, vol. 50 nr 5, 436-440.

7) Rzonca B., Schulze-Makuch D.; 2002: Investigation of Hydrothermal Sources in the Rio Grande Rift Region. New Mexico Geological Society, 53rd Annual Fall Field Conference, October 2-5.

8) Rzonca B., Schulze-Makuch D.; 2002: Geothermal Water Sources In The Rio Grande Rift Area (Geochemical and Microbiological Classification of Some Hot Springs Occurring Within Rio Grande Rift and Valles Caldera, NM). The Geological Society of America, 36th Annual Meeting, Alpine, Texas USA, 2002. GSA Abstracts with Programs Vol. 34, No. 3, March.

9) Rzonca B., Prażak J.; 2002: Zmienność parametrów filtracyjnych węglanowych skał dewońskich w Górach Świętokrzyskich. Biuletyn PIG 404: 233-248.

10) Schulze-Makuch D., Irwin L., Rzonca B.; 2002: Venus: A Forgotten Frontier for Astrobiology. Astrobiology Science Conference 2002, Moffett Field, California, USA.

11) Staśko S.; 2002: Zawodnienie szczelinowych skał krystalicznych w Sudetach. Biuletyn PIG, 404; 249-262 Warszawa.

12) Staśko S.; 2002: Zasoby wód podziemnych w skałach krystalicznych Sudetów . Problemy ochrony zasobów wodnych w dorzeczu Odry-2002; 177-187. Wyd. RZGW Wrocław

13) Staśko S., Tarka R.; 2002: Zasilanie i drenaż wód podziemnych w obszarach górskich na podstawie badań w masywie Śnieżnika. Prace Geol.-Mineralogiczne, 1-86 , Wydawn. Uniw. Wrocław

14) Tarka R.; 2002: Konwencjonalne a numeryczne metody oceny odpływu podziemnego rzek. Część I – metody badań. Gospodarka Wodna nr 4. Kraków 2002; s. 156-160.


ROK 2003


1) Bocheńska T., Kryza J., Poprawski L., Staśko S., 2003- Zakład Hydrogeologii W : Historia nauk geologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim  1811-2003 Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław s. 158-196 

2) Buczyński S., Rzonca B., 2003: Wody w otoczeniu Jaskini Radochowskiej (Wstępne wyniki badań). Materiały sympozjum speleologicznego, Wojcieszów: s. 33-34

3) Buczyński S., Rzonca B., 2003: Wstępne wyniki badań składu chemicznego wód krasowych Ziemi Kłodzkiej. Przegląd Geologiczny, tom 51, nr 11, s.963

4) Buczyński S., Staśko S., Rzonca B., 2003 – O potrzebie stworzenia bazy danych źródeł. W: Współczesne Problemy Hydrogeologii, vol. 11, 1: 253-258.

5) Chmura W., Duliński M., Różański K., Żurek A., Kryza J., Weise S.. 2003: Wstępne wyniki pomiarów składu izotopowego azotanów rozpuszczonych w wodach podziemnych GZWP 333. Współczesne Problemy Hydrogeologii. T.XI.. Pol. Gdańska. Gdańsk

6) Kryza H., Chudy K. 2003: Oddziaływanie wysypiska odpadów komunalnych w Szymiszowie na wody podziemne głównego zbiornika wód podziemnych nr 333 Opole-Zawadzkie. Technika Poszukiwań Geologicznych, Geosynoptyka i Geotermia nr 1-2/2003.. 47- 53  PAN, IGSMiE Kraków

7) Kryza H., Kryza J. 2003: Ocena wpływu ognisk zanieczyszczeń na jakość wód podziemnych w rejonie Strzelec Opolskich. Współczesne Problemy Hydrogeologii. T.XI. Wydz. Bud. Wodn. i Inż. Środ. Politechnika Gdańska. Gdańsk

8) Kryza J., Poprawski L., Skowronek A. 2003- Badania stanu ekologicznego wybranych zbiorników wód stojących dorzecza Odry . Problemy Ochrony Zasobów wodnych w dorzeczu  Odry-2003. RZGW Wrocław  129-135.

9) Chmura W., Duliński M., Różański K., Żurek A., Kryza J., Weise S.. 2003: Wstępne wyniki pomiarów składu izotopowego azotanów rozpuszczonych w wodach podziemnych GZWP 333. Współczesne Problemy Hydrogeologii. T.XI..73-89. Pol. Gdańska. Gdańsk

10) Krzemińska A. , Kryza J. 2003:  Zastosowanie testów bioindykacyjnych w badaniu wód podziemnych. Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka. str 6.  Częstochowa.

11)Krzemińska A., Modelska M., 2003 - Concentration of heavy metals in water intake and water supply system of Wrocław, International Conference of Water Service Science, ICWSS, Ubislav, Czechy.

11) Krzemińska A., Modelska M., Drabiński A., 2003 - Ochrona przeciwpowodziowa a gospodarka leśna na przepływowych polderach zalewowych na przykładzie odrzańskiego polderu Lipki-Oława, Problemy ochrony zasobów wodnych w dorzeczu Odry, 259-269.

12) Mądrala M., Nowak J., Tarka R.: Analiza zmian wydajności jednostkowych studni na ujęciu „Lis-Zadowice” dla miasta Kalisza. Współczesne Problemy Hydrogeologii XI. Cz. 2. s.33-38, Pol. Gdańska. Gdańsk,2003

13) Modelska M., Staśko S., 2003 - Skład chemiczny oraz oddziaływanie wód podziemnych na wody powierzchniowe w górnej części zlewni Kamienicy, Współczesne Problemy Hydrogeologii t. XI. 2 ; 233-237,

14) Olichwer T. 2003 - Zasoby wodne w obszarach górskich na przykładzie Masywu Śnieżnika oraz Gór Bystrzyckich.  Współczesne Problemy Hydrogeologii, Wyd.Politechnika Gdanska,  vol. XI, 2.  39-42 .

15) Rzonca B., Buczyński S., Kraśnicki S., 2003: Wody krasowe wybranych obszarów Ziemi Kłodzkiej. Współczesne Problemy Hydrogeologii, tom XI, cz. 1, Gdańsk:  s. 215-220

16) Rzonca B., Borczak S., Prażak J., 2003 – Wstępna ocena własności  hydrogeologicznych matrycy dewońskich skał węglanowych (Góry Świętokrzyskie). W: „Współczesne problemy hydrogeologii”, vol. 11, 1:  211-214.

18) Rzonca B., Schulze-Makuch D., 2003 – Correlation between microbiological and chemical parameters of some hydrothermal springs of New Mexico, USA. Journal of Hydrology 280 (2003): 272-284.

19) Rzonca B., Schulze-Makuch D., 2003 – Badania wód geotermalnych w obrębie ryftu Rio Grande (Nowy Meksyk, USA). W: „Współczesne problemy hydrogeologii”, vol. 11, 1: 433-438.

20) Staśko S., 20003- Groundwater occurrence in fractured rocks- spatial zonality and temporal changes( Experiment results from Sudety Mts. –Poland).  Groundwater in fractured rocks IHP-VI Series on groundwater No 7. Prague pp 181-183

21) Staśko S. , 2003 - O metodach określania zasobów wód podziemnych w obszarach górskich na przykładzie Dusznik Zdroju.  Problemy Ochrony Zasobów wodnych w dorzeczu Odry-2003. RZGW Wrocław  305-313   

22) Staśko S. – 2003 – Recenzja podr.: Ochrona środowiska AnigaczW., Zakowicz E . Pol.  Opolska  

23) Tarka R., 2003 - Własności hydrogeologiczne utworów kredy w Sudetach na podstawie badań laboratoryjnych. Współ. Problemy Hydrogeologii XI. Cz. 1. s. 237-244, Pol. Gdańska. Gdańsk,

24) Tarka R., 2003 - Using recession curves to assess recharge in crystalline massif. Groundwater in Fractured Rocks. Prague, 183-185

25) Widawska A., Kryza H. 2003:  Zmiany jakości wód podziemnych w otoczeniu składowiska odpadów komunalnych. Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii. Seria: Konferencje. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Ofic. Wyd. Polit. Wrocł.. 345- 353 Wrocław


ROK 2004


1) Buczyński S., Staśko S., 2004: Zmiany i tendencje zachodzące w gospodarce wodami podziemnymi na terenie Dolnego Śląska na przykładzie zlewni Bystrzycy, Geologiczne i środowiskowe problemy gospodarowania i ochrony doliny górnej i środkowej Odry: s. 165-176
2) Buczyński S., Staśko S., 2004: Zmiany i tendencje zachodzące w gospodarce wodami podziemnymi na terenie Dolnego Śląska na przykładzie zlewni Bystrzycy, Przegląd Geologiczny, vol. 52, nr 11: s. 1089-1090
3) Czmiel J., Kleśta W., Kryza H., Kryza J., Markiewicz A.: Rewitalizacja stosunków wodnych synkliny grodzieckiej w rejonie zatapianej kopalni „Konrad” w Iwinach koło Bolesławca. Problemy Hydrogeologiczne Górnictwa Rud Miedzi. Lubin, 4-5 listopada 2004. Str. 17 
4) Kryza J., Kyza H.: Model numeryczny przepływu wód podziemnych niecki wewnątrzsudeckiej – baza danych, budowa i wykorzystanie w gospodarce wodnej. Acta Uniwersitatis Wratislaviensis. Wrocław, 2004. Str. 14
5) Kryza J , Kazimierski B., Krzyśków T., Hutnik R., Rejman W. Groundwater bodies (GWB) wyzwaniem dla polskiej hydrogeologii. Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej. Gospodarowanie wodami podziemnymi w Unii Europejskiej. Częstochowa 2004.str. 16-24.
6) Kazimierski B, Kryza J, Rejman W. Metody wyznaczania groundwater bodies w wybranych krajach Unii Europejskiej. Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej. Gospodarowanie wodami podziemnymi w Unii Europejskiej. Częstochowa 2004. str.25-37.
7) Modelska M., Olichwer T., 2004 - Wstępne wyniki badań fizykochemicznych wód zlewni Małej Bystrzycy, Zagadnienia Interdyscyplinarne w górnictwie i geologii, IV Konferencja Doktorantów, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 107, Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 343-350, Wrocław.
8) Olichwer T., Łach J., Z badań nad hydrogeologią i hydromorfologią Ziemi Kłodzkiej, Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko 2004, 10 stron.
9) Rzonca B., Buczyński S., Makarczuk M., Markiewicz T., Okraj K, Tytłak G., 2004: Wody w otoczeniu Jaskini Radochowskiej. Przegląd Geologiczny, vol. 52, nr 8/1: s. 675-682
10) Rzonca B., Buczyński S., Drużyński A., 2004: Chemical variety of spring waters urrounding radochowska cave (Sudety Mts., SW poland), euromediterranean conference progress in surface and subsurface water studies at the plot and small basin scale, Turin – Italy, October 13th-17th 2004: s. 223-226
11) Rzonca R., Buczyński S., 2004: Nowa jaskinia w Sudetach. Jaskinie, nr 1 (34), s 28
12) Staśko S., Tarka R., 2004: Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50.000 ark. Chojno PIG Warszawa, 4 plansze ( Mapa główna, Mapa dokumentacyjna, Mapa miąższości i wodoprzewodności GPU, Mapa głębokości i wydajności potencjalnej, przekroje hydrogeologiczne - szt.2.+ tekst –27 stron i 11 tabel)
13) Staśko S., Wojtkowiak A., 2004: Występowanie i jakość wód podziemnych w skałach krystalicznych Sudetów na podstawie badań ujęć. Przegl. Geolog. Vol. 52 nr 1 s. 69-75


ROK 2005


1) Buczyński S., 2005. Przejawy występowania wód podziemnych w obszarze źródłowym Nysy Kłodzkiej.75 Prace Geologiczno-Mineralogiczne, Acta Univ. Wratislaviensis, Wrocław: 7-18
2) Buczyński S., Modelska M., 2005. Skład chemiczny wód podziemnych osadów neogeńskich bloku przedsudeckiego. Przegląd Geologiczny, tom 53, nr 11: 1080
3) Buczyński S., Staśko S., Tarka R., 2005. Dynamika stanów wód podziemnych na przedpolu Sudetów na przykładzie stacji w Zebrzydowie, Współczesne Problemy Hydrogeologii, tom XII, Toruń: 71-76
4) Czmiel J., Markiewicz A., Kryza H., Kryza J., 2005: Hydrogeologiczne i środowiskowe aspekty likwidacji górnictwa miedziowego w synklinie grodzieckiej. Współczesne problemy hydrogeologii.Tom XII. Wyd. Uniw. M.Kopernika. Toruń. Str. 117-125
5) Gurwin J., Kryza H., Kryza J. 2005: Model hydrogeologiczny Jeziora Turawskiego III Konferencja: Zasoby wodne triasu opolskiego i ekologia jezior turawskich. Opole – Strzelce Opolskie, 2-3 czerwiec 2005. Wyd. NOT Opole. Str. 193-204
6) Gurwin J., Kryza H., Kryza J., Kleśta W. 2005: Migracja zanieczyszczeń w wodach podziemnych Jeziora Turawskiego. III Konferencja: Zasoby wodne triasu opolskiego i ekologia jezior turawskich. Opole – Strzelce Opolskie, 2-3 czerwiec 2005. Wyd. NOT Opole. Str. 205-210
7) Gurwin J., Kryza H., Kryza J., Poprawski L. 2005: Rozpoznanie wód podziemnych w rejonie Jeziora Turawskiego dla potrzeb oceny stanu ekologicznego. Współczesne problemy hydrogeologii.Tom XII. Wyd. Uniw. M.Kopernika. Toruń. S. 241-253
8) Gurwin J., Kryza J., Poprawski L., Skowronek A. 2005: Badania geologiczne Jeziora Turawskiego. III Konferencja: Zasoby wodne triasu opolskiego i ekologia jezior turawskich. Opole – Strzelce Opolskie, 2-3 czerwiec 2005. Wyd. NOT Opole. Str. 211-217
9) Kryza H., Kryza J. 2005: Hydrogeologiczne problemy kaskady zbiorników retencyjnych rzeki Nysy Kłodzkiej. Współczesne problemy hydrogeologii.Tom XII. Wyd. Uniw. M.Kopernika. Toruń. Str. 417-423 
10) Kryza H., Kryza J., Kleśta W. 2005: Tendencje zmian jakości wody obszaru opolskiego. III Konferencja: Zasoby wodne triasu opolskiego i ekologia jezior turawskich. Opole – Strzelce Opolskie, 2-3 czerwiec 2005. Wyd. NOT Opole. Str. 43-48
11) Kryza J., Rejman W. 2005: Transgraniczne jednolite części wód podziemnych – analiza problemu. Współczesne problemy hydrogeologii.Tom XII. Wyd. Uniw. M.Kopernika. Toruń. 425- 430
12) Modelska M., Buczyński S., Rzonca B., 2005. Zależność mineralizacji ogólnej i przewodności elektrolitycznej właściwej wód źródlanych Ziemi Kłodzkiej (Sudety), Współczesne Problemy Hydrogeologii, tom XII, Toruń: 829-832 
13) Modelska M., Buczyński S., 2005. Zmiany w środowisku hydrochemicznym Sudetów wschodnich na skutek redukcji zanieczyszczeń atmosferycznych – zlewnie Kamienicy i Małej Bystrzycy. Konf. Nauk. Doktorantów: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 110, seria 42, Wrocław: 154-160
14) Modelska M., Buczyński S., 2005. Zastosowanie analizy czynnikowej w badaniach hydrochemicznych wybranych zlewni sudeckich. Przegląd Geologiczny, tom 53, nr 11: 1077
15) Modelska M., Szynkiewicz A., Staśko S., Jędrysek M.O. (2005): Origin of SO42- ions in waters from cristalline rocks (Kamienica catchment, Sudety Mts., SW Poland), Abstracts of the 2nd Workshop of the Iberian Regional Working Group on Hardrock Hydrogeology, Evora, Portugal, 23
16) Rzonca B., Buczyński S., Modelska M., 2005. Formowanie się składu chemicznego wód źródlanych w otoczeniu Jaskini Radochowskiej w Sudetach, Współczesne Problemy Hydrogeologii, tom XII, Toruń: 649-654
17) Olichwer T. , Tarka R., 2005. Czy Sudety można zaliczyć do obszarów bezwodnych – na przykładzie Ziemi Kłodzkiej. Współczesne Problemy Hydrogeologii XII, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, st. 531-538.
18) Olichwer T. , Tarka R., 2005. Warunki hydrogeologiczne w okolicach Ciepłowodów w aspekcie możliwości ujęcia wód termalnych.. Współczesne Problemy Hydrogeologii XII, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, st. 833-838.
19) Rak A., Jarzembowski A., Kryza H., Kryza J. 2005: Zarzadzanie i wykorzystanie zasobów wodnych opolskiej części zlewni Małej Panwi. III Konferencja: Zasoby wodne triasu opolskiego i ekologia jezior turawskich. Opole – Strzelce Opolskie, 2-3 czerwiec 2005. Wyd. NOT Opole. Str. 29-34
20) Rak A., Jarzembowski A., Kryza H., Kryza J. 2005: Modele numeryczne obszarów zasobowych i ochronnych triasu opolskiego. III Konferencja: Zasoby wodne triasu opolskiego i ekologia jezior turawskich. Opole – Strzelce Opolskie, 2-3 czerwiec 2005. Wyd. NOT Opole. Str. 35-42
21) Skowronek A., Kryza J., Gurwin J. 2005: Koncepcia rewitalizacji środowiska wodnego Jeziora Turawskiego. III Konferencja: Zasoby wodne triasu opolskiego i ekologia jezior turawskich. Opole – Strzelce Opolskie, 2-3 czerwiec 2005. Wyd. NOT Opole. Str. 251-264
22) Staśko S. , Olichwer T. , 2005. Wody podziemne w dolinach rzecznych i ich znaczenie w systemie wodnym. Środowiskowe aspekty gospodarki wodnej. Komitet Ochrony Przyrody PAN oraz Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji AR, Wrocław, st. 179-190
23) Staśko S., Wcisło M. ,2005. Dwadzieścia lat później - zmiany w szczelinowo-krasowym zbiorniku wód podziemnych triasu opolskiego. Wyd. Uniw. Ślaski . Sosnowiec 158-173
24) Staśko S., 2005. Wody powierzchniowe i podziemne W: Dolny Śląsk pod red. Fabiszewski J. Ossolineum s.185-206 


ROK 2006


1)Kryza H., Kryza J., 2006: Analityczna i modelowa ocena bezpośredniego dopływu podziemnego do Bałtyku na terytorium Polski. Modelowanie przepływu wód podziemnych. Geologos. Wyd. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. Str.153 – 165, ryc.3, tab.4,
2) Kryza H., Dybała J., 2006: Zasoby wód podziemnych a ich eksploatacja na przykładzie gminy Środa Śląska. Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój nr 1/2006 PAN. IGSMiE, Kraków Str.27-34, ryc.4, tab.2,
3) Rzonca B., Buczyński S., 2006: Badania krążenia wód podziemnych w otoczeniu Jaskini Radochowskiej w Górach Złotych w Sudetach Wschodnich. 40. Sympozjum Speleologiczne Nowiny, 20-22.10.2006 r
4) Staśko S. , Tarka R., Olichwer T., 2006 – Eksploatacja ujęć a zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych w południowo-wschodniej części RZGW Wrocław. W: Zarządzanie zasobami wodnymi w dorzeczu Odry. RZGW Wrocław Str. 457-469
5) Staśko S., Wcisło M., 2006 -Ograniczenia metody różnic skończonych w dokumentowaniu zasobów oraz dróg przepływu w ośrodku szczelinowo-krasowym : W: Modelowanie przepływu wód podziemnych. Geologos 10. Wyd. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. Str. 241-253.
6) Szczygieł I., Kryza J., Fic A., 2006: Kalibrowanie parametrów filtracyjnych warstw słabo przepuszczalnych na modelu numerycznym zbiornika triasowego w rejonie Strzelec Opolskich. Modelowanie przepływu wód podziemnych. Geologos. Wyd. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. Str.271 – 283, ryc.5,
7) Tarka R., 2006- Hydrogeologiczna charakterystyka utworów kredy w polskiej części Sudetów. Acta Univ. Wratislavienisis,No 2884, Hydrogeologia. Wrocław 1-177.


ROK 2007


1) Buczyński S., Rzonca B., Łapinkiewicz A., 2007: Model krążenia wód podziemnych w zlewni o złożonej budowie geologicznej. W: Jokiel P., Moniewski P., Ziułkiewicz M. (red.), 2007 - Źródła Polski. Wybrane problemy krenologiczne. Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Wyd. Regina Poloniae, Częstochowa: s. 98-106,
2) Buczyński S., 2007: Problemy z ustaleniem przebiegu głównego cieku (na przykładzie Nysy Kłodzkiej). w Jokiel P., Moniewski P., Ziułkiewicz M. (red.), 2007 - Źródła Polski. Wybrane problemy krenologiczne. Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Wyd. Regina Poloniae, Częstochowa: s. 172-180,
3) Buczyński S., Modelska M., 2007: Wody podziemne bloku przedsudeckiego - tło hydrogeochemiczne i jakość. Przegląd Geologiczny, vol. 55, nr 2: s. 145-150,
4) Modelska M., Buczyński S., 2007: Zastosowanie analizy czynnikowej w badaniach hydrochemicznych wybranych zlewni sudeckich. Przegląd Geologiczny, vol. 55, nr 4: s. 319-323,
5) Buczyński S., Olichwer T., Tarka R., Staśko S., 2007: Zawodnienie formacji fliszowej Karpat w oparciu o wyniki badań źródeł Beskidu Krynickiego w rejonie Tylicza. Współczesne Problemy Hydrogeologii, tom XIII, cz. 2, Kraków-Krynica: s. 403-412,
6) Buczyński S., Rzonca B., 2007: Wstępna charakterystyka krenologiczna Gór Bialskich. Współczesne Problemy Hydrogeologii, tom XIII, cz. 3, Kraków-Krynica: s. 769-778,
7) Buczyński S., Ciężkowski W., Marszałek H., Rzonca B., Staśko S., Wąsik M., 2007: Groundwater of the karstic terrains in the Sudety Mts. KARST AND CRYOKARST - 25th Speleological School & 8th GLACKIPR Symposium - Abstracts: s. 78-79 ,
8) Buczyński S., 2007: Wodonośność trzeciorzędowych utworów bloku przedsudeckiego (w zlewni Bystrzycy). Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia, zeszyt 239, Kraków: s. 39-44,
9) Czmiel J., Kryza J., Kryza H. , Markiewicz. A. (2007) Remediation of the Water Resources on the Old Cooper Mine Area –Example from SW Poland. International Symposium: Future of Hydrogeology: modern trends of development. Abstract. St.Petersburg,
10) Jezierski P., Szynkiewicz A., Modelska M., Jędrysek M.O. (2007): Partition of sulfur and oxygen isotopes in sulfate from cristalline aquifers of the Sudety Mountains (Poland), IX ESIR Workshop, June 23–28, 2007, Cluj-Napoca, Romania.
11) Kryza J., Kryza H. (2007) Groundwater Direct Inflow to the Polish Part of Baltic Sea Coastal Zone. International Symposium: Future of Hydrogeology: modern trends of development. Abstract. St.Petersburg,
12) Modelska M., Medina. M.R., Szynkiewicz A., (2007) Nuevas aportaciones sobre la presencia de los iones nitrato i nitrito en la region de la Costa de Hermosillo, Sonora, al Noroeste de Mexico, XVII Congreso Nacional de Geoquimica, Pachuca de Soto, Mexico,
13) Olichwer T., 2007 – Zasoby wód podziemnych Ziemi Kłodzkiej. Acta Universitatis Wratislaviensis No. 3022, Hydrogeologia, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław. str 1-80.
14) Olichwer T., 2007 - Groundwater renewable resources of Kłodzko region”. Selected hydrogeological problems of the Bohemian Massif and others hard rocks terains in Europe.Acta Univ. Wratisl. Wyd. Uniwersytet Wrocławski Wrocław
15) Olichwer T., Łach J., 2007 - Z badań nad hydrogeologią i hydromorfologią Ziemi Kłodzkiej. Zeszyty Ziemi Kłodzkiej 8-9, str. 181-192. Wydawnictwo Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko.
16) Rzonca B., Buczyński S., 2007: Tło hydrogeochemiczne w zlewni Jaskińca w Górach Złotych w Sudetach - informacja wstępna. Współczesne Problemy Hydrogeologii, tom XIII, cz. 2, Kraków-Krynica: s. 183-192,
17) Rzonca B., Buczyński S., 2007: Nowe dane o systemie krasowym zlewni Jaskińca w Górach Złotych w Sudetach. Współczesne Problemy Hydrogeologii, tom XIII, cz. 3, Kraków-Krynica: s. 861-868,
18) Staśko S., 2007:Źródła w hydrogeologii; ich znaczenie , metodyka badań. W: Jokiel P., Moniewski P., Ziułkiewicz M. (red.), 2007 - Źródła Polski. Wybrane problemy krenologiczne. Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Wyd. Regina Poloniae, Częstochowa: s. 48-54,Bibliogr , Abstract j. ang.
19) Staśko S., 2007- Groundwater modeling results as a tool for sustainable water use. XXXV International Association of Hydrogeologist Congress. Groundwater and Ecosystems. L. Ribeiro A., Chambel, MT. Condesso de Melo Eds. Pp 9, fig 3., Bibliography
20) Staśko S., 2007- Groundwater modeling results as a tool for sustainable water use. XXXV International Association of Hydrogeologist Congress. Groundwater and Ecosystems. L. Ribeiro A., Chambel, MT. Condesso de Melo Eds. Abstract Book Pp 521
21) Staśko S. 2007 Groundwater resources and quality in the Central and Eastern Sudety Mountains pp… Selected hydrogeological problems of the Bohemian Massif and others hard rocks terains in Europe.Acta Univ. Wratisl. Wyd. Uniwersytet Wrocławski Wrocław
22) Staśko S., Buczynski S., Modelska M., Wcislo M., Tarka R., Olichwer T., 2007: Porque y como los cientificos polacos trabajaron para Coca Cola co.? El caso de la investigation hidrogeologica en las Montanas Beskidy (macizo de los Karpatos, Polonia), XXXI Semana Cultural, Geologia Unison, Hermosillo, Sonora, Mexico: s. 4-5,
23) Staśko S., Buczyński S., Rzonca B., 2007: Spring in Zieleniec – an example of big spring from crystalline formation in Orlickie Mts. Selected hydrogeological problems of the Bohemian Massif and others hard rocks terains in Europe.Acta Univ. Wratisl. Wyd. Uniwersytet Wrocławski Wrocław
24) Staśko S. Michniewicz M. 2007- Subregion Sudetów W: Hydrogeologi regionalna Polski . str. 306-327. Wyd. PIG
25) Staśko S. Kowalczyk A., Rubin H., Rubin K. 2007- Subregion środkowej Odry - południowy W: Hydrogeologi regionalna Polski . str. 327-361. Wyd. PIG
26) Stępień M., Modelska M., Buczyński S., 2007: Factor analysis as a qualitative and quantitative method for determination of hydrogeochemical processes. 4th Workshop on Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif.,
27) Szynkiewicz A., Modelska M., Trojanowska A. (2007): Sulfate content, ?34S(SO42-) and arylsuphatase activity in fresh soil and experimental soil cores - preliminary results, Proceedings of XXXV IAH Congress on Groundwater and Ecosystem, Paper no. 496, pp. 1-5.
28) Szynkiewicz A., Medina M.R., Modelska M., Monreal R., (2007) La partición de los isótopos de C-O-H-S en el acuífero costero de Hermosillo (Sonora, Mexico) en relación a procesos naturales, cultivo de la tierra y a la intrusión marina, VI Congreso Nacional de Aguas Subterráneas “, Puerto Vallarta, Jalisco, México
29) Tarka R. - Mapa podatności wód pierwszego poziomu wodonośnego na zanieczyszczenie z powierzchni terenu dla gminy Przeworno 1:25 000. Ocean 2007.
30) Wcisło M., Bieroński J., 2007 - Problem szacowania zasilania i odpływu podziemnego jako elementów wejściowych w badaniach modelowych zlewni rzeki Kłodnicy. W: Współczesne Problemy Hydrogeologii. s. 355-364. Kraków-Krynica ,
31) Wcisło M., 2007 Problem oceny zasobów odnawialnych wód podziemnych systemów wielowarstwowych metod modelowania na przykładzie zlewni Kłodnicy. Przegląd Geologiczny, vol. 55, nr 4, s. 324-329,


ROK 2008


1) Dubicki A., Kryza J.: Zastosowanie metody modelowania numerycznego do oceny wpływu odwodnień górniczych na wody podziemne w rejonie kopalni Jänschwalde. W: Meteorologia, Hydrologia, Ochrona Środowiska, kierunki badań i problemy. Pod redakcją Alfreda Dubickiego. Seria Monografie.Warszawa: IMGW 2008 s. 98-104,
2) Staśko S., Wcisło M., 2008 – Wpływ niejednorodności ośrodka skalnego na obliczenia zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych. Biul. PIG Modelowanie przepływu wód podziemnych Hydrogeologia nr 431. str. 195-201, Warszawa
3) Staśko S. 2008-Groundwater recharge and flow in crystalline formation in Sudety Mts. Proc IGC Oslo, Abstract
4) Staśko S., Olichwer T , Tarka R., 2008 - Susza hydrogeologiczna w Sudetach. Zarządzanie zasobami wodnymi w dorzeczu Odry. Str.37-46 Wyd. RZGW, Wrocław
5) Staśko S., 2008 - Modelowanie jako metoda dla racjonalnych obliczeń zasobów wód podziemnych – zalety i ograniczenia. Modelowanie Procesów Hydrologicznych s.315-325 Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław
6) Staśko S., Buczyński S., Olichwer T., Tarka R., 2008: Baza danych źródeł jako narzędzie rozpoznania warunków hydrogeologicznych dla obszarów górskich na przykładzie Ziemi Kłodzkiej. I Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28.06.2008, s. 113,
7) Szynkiewicz A., Modelska M., Jędrysek M.O., Kurasiewicz M., Mastalerz M. (2008) Aging of organic matter in the incubated freshwater sediments; inferences from C and H isotopic ratios in methane, Geological Quarterly 52 (4):.
8) Szynkiewicz A., Medina M.R., Modelska M., Monreal R., Pratt L.M. (2008) Isotopic study of C-O-H-S in the aquifer of Costa de Hermosillo (Sonora, Mexico) in relation to land cultivation, irrigation pumping, and upward intrusion of saline groundwater, Applied Geochemistry 23: 2539-2558.
9) Szynkiewicz A., Modelska M., Jędrysek M.O., Mastalerz M. (2008) Altitude effect for ?34S - ?18O of sulfate and its content in the surface and groundwaters - the example from the crystalline massif of the Sudety Mountains, Poland., Chemical Geology 249:36-51.

 

 

Modyfikacja: 03.02.2009