Studia na specjalizacji - hydrogeologia

Aktualne tematy prac dyplomowych do wyboru
Promotor
Studia licencjackie
 
Geologia  
 • Wody termalne Dolnego Śląska
dr Sebastain Buczyński
 • Metody badań hydrochemicznych ingresji wód morskich
 • Kwaśny drenaż górniczy w zlikwidowanych kopalniach Dolnego Śląska
dr Magdalena Modelska
 • Parametry hydrogeologiczne skał zbiornikowych na obszarach górskich.
 • Znaczenie badań krenologicznych w hydrogeologii.
 • Charakterystyka zasobowa różnych ośrodków hydrogeologicznych na obszarze Sudetów
 • Typy ośrodków hydrogeologicznych i ich charakterystyka.
 • Geoportale i geodane - pomoc w badaniach przyrodniczych.
dr Tomasz Olichwer
 • Dopływ do kopalń odkrywkowych i wpływ odwodnienia złóż
 • Wiek wód podziemnych wybranych głębokich zbiorników GZWP
prof. dr hab. Stanisław Staśko
 • Studnie chłonne - konstrukcja i zakres zastosowania
 • Butelkowane wody lecznicze na rynku polskim
 • Butelkowane wody mineralne na rynku polskim
dr hab. Roberet Tarka
Ochrona środowiska  
 • Mineralne formy azotu w wodach podziemnych jako wskaźniki zanieczyszczeń
 • Pozarolnicze źródła zanieczyszczeń środowiska wodnego związkami azotu
 • Wpływ procesu szczelinowania hydraulicznego na jakość wód podziemnych
dr Magdalena Modelska
 • Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych na obszarze województwa dolnośląskiego
 • Ocena ryzyka osiągnięcia celów środowiskowych części wód (rzeczne) na obszarze działania RZGW we Wrocławiu
 • Cele i zakres działań Programu wodno-środowiskowego na obszarze RZGW we Wrocławiu
dr hab Robert Tarka
   
Studia magisterskie
 
Geologia  
 • Warunki formowania się wód podziemnych w zlewni Wilczki (Kotlina Kłodzka)
 • Wpływ tektoniki na występowanie i przepływ wód w zlewni Poręby (Kotlina Kłodzka)
 • Wahania temperatury wód w studniach w rejonie Wrocławia
 • Strefy krążenia wód podziemnych i warunki formowania się zasobów wodnych w zwięzłych skałach osadowych niecki śródsudeckiej na przykładzie Dopływu spod Ptasiej Skały i Dopływu spod góry Grodziec
dr Sebasian Buczyński
 • Chemizm wód infiltracyjnych w wybranych zlewniach sudeckich
 • Chemizm wód podziemnych i powierzchniowych zlewni Czarnej Wody i Rudawki (Sudety)
 • Chemizm wód podziemnych i powierzchniowych zlewni Podgórnej (Sudety)
 • Czynniki kształtujące skład chemiczny wód podziemnych Gór Stołowych w świetle wielowymiarowej analizy statystycznej
 • Interakcja woda-skała w świetle modelowania hydrogeochemicznego na przykładzie wód podziemnych Gór Stołowych
 • Charakterystyka hydrogeologiczna wybranych źródeł na obszarze Gór Bystrzyckich i Orlickich w aspekcie ich udostępnienia turystycznego i ochrony
dr Magdalena Modelska
 • Wody podziemne we wschodniej części gór Bardzkich
 • Zasoby odnawialne wód podziemnych na obszarach zlewni rzek Gór Złotych.
 • Zasoby wód podziemnych ośrodka szczelinowego na przykładzie wybranych obszarów Ziemi Kłodzkiej.
 • Zasoby wód podziemnych ośrodka szczelinowo-krasowego na przykładzie wybranych obszarów Ziemi Kłodzkiej.
 • Charakterystyka hydrogeologiczna wybranych źródeł na obszarze Gór Kaczawskich w aspekcie ich udostępnienia turystycznego i ochrony.
 • Charakterystyka hydrogeologiczna wybranych źródeł na obszarze Rudaw Janowickich w aspekcie ich udostępnienia turystycznego i ochrony.
 • Wpływ zmian klimatycznych na odpływ podziemny na przykładzie zlewni Nysy Kłodzkiej.
 • Wody podziemne Metamorfiku Krowiarek.
dr Tomasz Olichwer
 • Ochrona wód podziemnych a gospodarka odpadami w woj. dolnośląskim
prof. dr hab. Stanisław Staśko
 • Charakterystyka hydrogeologiczna wybranych źródeł na obszarze Gór Izerskich w aspekcie ich udostępnienia turystycznego i ochrony
 • Charakterystyka hydrogeologiczna wybranych źródeł na obszarze Karkonoszy w aspekcie ich udostępnienia turystycznego i ochrony
 • Termika wód podziemnych w rejonie Ciepłowodów
 • Koncepcja monitoringu wód podziemnych na obszarze miasta Wrocławia
 • Ocena odpływu rzecznego w zlewni rzeki Ślęzy
dr hab. Robert Tarka
Ochrona środowiska  
 • Reżim termiczny wybranych źródeł na obszarze Dolnego Śląska
 • Wody podziemne w zlewni Brodka (Kotlina Kłodzka)
dr Sebastian Buczyński
 • Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej w analizie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w próbkach środowiskowych
 • Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej w analizie pestycydów chloro-organicznych w próbkach środowiskowych
 • Zmienność mineralnych form azotu w wodach źródlanych Gór Stołowych
 • Chemizm wód podziemnych i powierzchniowych zlewni Dopływu spod Ptasiej Skały i Podgórnej w Sudetach
dr Magdalena Modelska
 • Możliwość zwiększenia małej retencji na obszarze zlewni Rożnowskiego Rowu
 • Ochrona georóżnorodności i jej udostępnienie turystyczne na obszarze gminy Strzelin
 • Ochrona georóżnorodności i jej udostępnienie turystyczne na obszarze gminy Przeworno
 • Zmiany jakości wód powierzchniowych na terenie miasta Wrocławia
 • Badania hydrogeoekologiczne wybranych źródeł w Sudetach
dr hab. Robert Tarka